• Przechowalnia 0
 • Strona głównaRegulamin

  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU MALEKO.PL Z DN. 01.10.2016 r.  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem 96-500 Sochaczew, Kuznocin 67 . Sprzedawcą jest firma Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk,  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk, podlegającej wpisowi do CEIDG, 

   NIP: 837-14-01-996, Regon: 014973766.

  2. Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać:

         - pod numerem tel. +48 789-436-094,
                                      

          - korzystając z adresu poczty elektronicznej: mebleprojekt.kuznocin@gmail.com

  1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.maleko.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

  I. Informacje ogólne

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www. maleko.pl jest Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk z siedzibą w Kuznocinie, adres: 96-500 Sochaczew, ul. Kuznocin 67, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP:837-14-01-996, REGON:  014973766. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
  3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  II. Administrowanie danymi osobowymi

  1. Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP.
  2. Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   2. zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
   3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
   5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
  1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  mebleprojekt.kuznocin@gmail.com
  3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  5. W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk korzysta z profilowania polegające na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.
  6. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:
    1. Podmiotom przetwarzającym, którym Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy.
    2. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk i zasobów Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk ;
    3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
  1. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Maleko  będzie korzystać ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
  2. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.
   1.  Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach sklepu Maleko, to jest Przewoźnikom (zgodnie z &5 poniżej), operatorowi płatności (zgodnie z &6 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:
   1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
   2. usługi marketingowe,
   3. usługi windykacyjne,
   4. usługi księgowości, rachunkowości,
   5. usługi doradcze, konsultacyjne.
   1. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Maleko są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi.t. Przekazanie danych osobowych następuje:
   1. na podstawie umów zawartych pomiędzy Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk a Przewoźnikami,
   2. niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
   3. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk Usługi, są przekazywane operatorowi płatności Przelewy24, PayPro SA

    ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
    NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 
    Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

     Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A., tj.:
   1. Imię;
   2. Nazwisko;
   3. Adres;
   4. nr konta bankowego;  § 2 Definicje

  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składa zamówienie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego www. maleko.pl

  4. Regulamin – niniejszy dokument 

  5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego; www.maleko.pl

  6. Sklep Internetowy – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia w Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk

  7. Sprzedawca - Firma Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk,  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk, podlegającej wpisowi do CEIDG, NIP: 837-14-01-996, Regon: 014973766.

  8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny na stronie www.maleko.pl

  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  § 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych przyjętych dla sklepów internetowych zamieszczonych na platformie eSStore

  2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

  3. Klient zobowiązany jest do:

  • nieprzekazywania i niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania

  • nie umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej SPAM

  • korzystania ze Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego.

  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu

                                                               


  § 4 Procedura składania zamówień

  1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy na stronie internetowej www.maleko.pl, dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie produktów do koszyka.

  3. W trakcie dokonywania wyboru zamawianych Towarów – do momentu naciśnięcia w koszyku dodanych produktów przycisku „Realizuj zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami zawartymi na stronie.

  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać szczegółowe informacje dotyczące: Towaru zamówionego przez klienta,danych podanych przez Klienta, cen jednostkowych Towaru oraz sumy zamówionych Towarów.

  5. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest: podanie danych Klienta oznaczonych jako obowiązkowe i adresu dostawy albo zalogowanie się na wcześniej utworzone konto; oraz wybranie sposobu dostawy do Klienta.

  6. Płatność za zamówiony Towar będzie możliwa po uprzednim zaakceptowaniu treści regulaminu sklepu www.maleko.pl

  7. Płatności w można dokonać przelewem tradycyjnym gdzie w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia, albo bezpośrednio za pomocą bramki płatności Przelewy24l. Wiecej informacji w & 6

  8. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „MALEKO Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  9.  Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym, Sprzedawcy, albo PayPal albo za pokwitowaniem zapłaty gotówką.

  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.                                                         § 5 Dostarczenie Towaru
  1. Dostarczenie Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Całęj Europy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostarczenie zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub kurierem meblowym.
  3. Koszty dostarczenia Towarów są zgodne z tabelą opłat.
  4. Dodatkowo koszty dostarczenia Towaru zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  5. Termin realizacji zamówienia wynosi od 4 do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.maleko.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  7. W przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie dostawy, należy niezwłocznie w obecności listonosza/kuriera lub w Urzędzie pocztowym sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki.
  8. Jest on podstawą do wystąpienia z reklamacją dostawy.
   Zgłoszenia wad towaru trzeba dokonać nie później niż 7 dni od dostarczenia przesyłki ( po upływie tego czasu reklamacje nie będą uwzględniane) . 
   Reklamacja, uznana za bezzasadną, nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.)      
  9. Zdjęcia produktów i kolory, przedstawione na stronie sklepu, mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu. Z uwagi na specyfikę drewna, jego  zróżnicowany rysunek (w zależności od przekroju, wielkości przyrostów, sęków itp.), barwę oraz obróbkę, wszelkie różnice dotyczące kolorystyki lub ułożenia słoi nie podlegają reklamacji. Okres w trakcie którego Kupujący mogą reklamować Produkty wynosi 2 lata, natomiast w przypadku gdy przedmiotem Umowy jest Produkt Używany, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do roku od dnia wydania Produktu Używanego Kupującemu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis wady, rachunek bądź dowód zakupu .Niespełnienie tych warunków spowoduje nierozpatrzenie reklamacji i odesłanie towaru na koszt Klienta          
  10. Odsyłany towar powinien być zapakowany jak w momencie jego odebrania, w przeciwnym wypadku kosztami  wynikającymi z jego uszkodzenia w czasie transportu, obciążony zostaje Klient.
  § 6 Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  • przelewem bankowym na konto PKO BP. nr 10 1020 1185 0000 4102 0283 6518
    w tytule przelewu podając nr swojego zamówienia wygenerowany przez moduł płatności.

  • płatnością w systemie Przelewy24

  • Gotówką w momencie odbioru osobistego  § 7 Prawo odstąpienia od umowy 

  1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru albo w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy za pośrednictwem jednorazowego oświadczenia złożonego na piśmie za pośrednictwem poczty na adres Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk, 96-500 Sochaczew, Kuznocin 67,  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email: mebleprojekt.kuznocin@gmail.com przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. Klient jest obowiązany  odesłać lub przekazać Towar wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz z oświadczeniem zwrotu na adres   Meble Projekt 
   Krystyna Mikołajczyk
   , 96-500 Sochaczew, Kuznocin 67,

  2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

  3. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym . Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

  4. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta zastosowane w procesie dokonywania zamówienia , chyba że Klient wyrazi zgodę na inny rodzaj zwrotu płatności,w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216  § 8 Reklamacje dotyczące Towarów

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

  1. Reklamacje należy kierować na adres mebleprojekt.kuznocin@gmail.com Wraz z reklamacją należy dostarczyć dowód zakupu Towaru.

  2. Klient wykonujący swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Towar Sprzedawcy.

  3. Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar należycie zapakowany, wraz z wszelkimi dokumentami wydanymi przy zakupie towaru. Termin na rozpatrzenie reklamacji liczy się od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

   Sprzedający rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma i przedmiotu reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym lub pisemnie na jego adres korespondencyjny.


   Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące oferowanych towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:

   Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk, 96-500 Sochaczew, ul. Kuznocin 67. 
            tel. 789 436 094
           E-mail: mebleprojekt.kuznocin@gmail.com
                                                                                                                          & 9 Zwrot towaru
  1. Zwroty: zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" (Dz, U. 2014 poz. 827), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

           W tym celu Klient zobligowany jest do złożenia na piśmie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
        2. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży.

        3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym i należycie opakowany do wysyłki zwrotnej.
           Towary przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres magazynu: 96-512 Młodzieszyn, Juliopol 71.
           Zwroty wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

         4. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary oraz przesyłkę zwrotną, zostanie dokonany przez sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego klienta wskazany w                   oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.


  § 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

  3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  § 11 Polityka prywatności

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

  3. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Meble Projekt Krystyna Mikołajczyk w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjętą Polityką prywatności.

  POLITYKA COOKIES

  Czym są ciasteczka (cookies)?

  www.maleko.pl wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka to małe pakiety informacji, wysyłane ze strony internetowej do Państwa przeglądarki internetowej i przechowywane na Państwa urządzeniu. Ciasteczka pomagają nam w ułatwieniu dostępu użytkownikom, a także poprawiają funkcjonalność naszej strony. Na przykład pomagają nam zapamiętać nazwę użytkownika lub preferencje, służą nam do analiz odwiedzin naszej strony, a nawet dzięki nim możemy Państwu polecać produkty, które naszym zdaniem będą Państwa interesować.

  www.maleko.pl wykorzystuje trzy rodzaje ciasteczek:

  NIEZBĘDNE CIASTECZKA

  Ten rodzaj ciasteczek jest niezbędny do funkcjonowania naszej strony. Niezbędne ciasteczka są wykorzystywane, aby użytkownicy mieli dostęp do swoich profili na naszej stronie lub w celu przygotowania Państwa zamówień. Przechowywane są one przez określony czas na Państwa urządzeniu, aby Państwu pomóc przy korzystaniu z naszej strony.

  FUNKCJONALNE CIASTECZKA

  Funkcjonalne ciasteczka pozwalają nam zapamiętać Państwa preferencje, na przykład jakimi produktami są Państwo zainteresowani, jak również inne Państwa dane osobiste. Te ciasteczka zaoszczędzają Państwu czas i wysiłek podczas zakupów na naszej stronie. Funkcjonalne ciasteczka są przechowywane czasowo na Państwa urządzeniu.  

  REKLAMOWE CIASTECZKA

  Ten rodzaj ciasteczek wykorzystujemy do analizy działania naszej strony oraz dzięki nim wiemy jak nasi użytkownicy korzystają ze strony. Umożliwia to nam personalizację oferowanej zawartości oraz szybką identyfikację i eliminację różnych problemów. Na przykład możemy wykorzystywać ciasteczka, aby wiedzieć, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem wśród użytkowników. Jak również wykorzystując ciasteczka możemy wskazać Państwu produkty lub usługi, które według nas zasługują na Państwa uwagę. Podobnie jak funkcjonalne ciasteczka, reklamowe ciasteczka są tymczasowe.

  Podobnie jak wiele innych firm, korzystamy z Google Analytics, w celu monitorowania ruchu na naszej stronie internetowej. Ponadto korzystając z przycisków serwisów społecznościowych (na przykład Facebook) serwis społecznościowy, który stworzył dany przycisk, zapamięta Państwa ruch. Możemy wykorzystywać ciasteczka osób trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności, w celu badania rynku, monitorowania statusu zamówień i poprawy funkcjonalności naszego sklepu.,

  Korzystając ze strony www.maleko.pl użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie ciasteczek na swoim urządzeniu, jak również przekazywania ich osobom trzecim, abyśmy mogli zapewnić dostęp do naszej strony i usług elektronicznych, przedstawionych na niej, do śledzenia danych o sprzedaży i odwiedzin na stronie.  

  W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z wyrażonej przez siebie zgody na przechowywanie ciasteczek, jak również usunąć je. Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zatrzymanie przechowywania ciasteczek. W tym celu powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli zarejestrowany użytkownik zdecyduje się na zatrzymanie przechowywania ciasteczek, może nie mieć dostępu lub nie będzie mógł korzystać w pełni z funkcjonalności na www.maleko.pl   § Postanowienia końcowe  1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu ograniczyć ani wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

      prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

     (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących

     Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach

     konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

  Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta ze strony sklepu www.maleko.pl była rzetelna i jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
  Szczególnie ważne postanowienia końcowe:
  - Informacje dotyczące Towarów podane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  - Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych
  - Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
  - Wszystkie prawa do wizerunku strony a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie WWW. Nie może tez być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD i DVD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Zarządzaj cookies

  Niezbędne pliki cookie
  Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
  Analityczne pliki cookie
  Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
  Funkcjonalne pliki cookie
  Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
  Reklamowe pliki cookie
  Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
  Powered by eBiznes.pl
  Czas wyświetlania strony: 0.047s